Kako osigurati pravo na zdravstveno osiguranje?

Građani koji su nesposobni za samostalan život i rad te nemaju sredstava za uzdržavanje imaju pravo na obavezno zdravstveno osiguranje na osnovu rješenja koje donosi nadležno upravno tijelo županije, odnosno Grada Zagreba „u čijem je djelokrugu obavljanje povjerenih poslova državne uprave koji se odnose na socijalnu skrb“. Na taj način oni zdravstveno osiguranje mogu ostvariti […]