Nekategorizirano

Lista obećanja HDZ-a

POSLOVNO OKRUŽENJE, PODUZETNIŠTVO I INVESTICIJE

1. Smanjenje administrativnih prepreka i opterećenja poslovanju

2. Smanjiti procedure i vrijeme izdavanja svih dozvola vezanih za gradnju

3. U roku od dvije godine spojiti katastar i zemljišne knjige

4. Staviti neiskorištenu imovinu u funkciju gospodarstva (poduzetnika i lokalne samouprave), kroz dugoročne koncesije i javno-privatna partnerstva

5. Ponovo formirati Državni inspektorat

6. Financijski poticati povezivanje i umrežavanje hrvatskih proizvođača

7. Poticati ulaganja u istraživanje i inovacije

8. Kroz četiri godine izdvojiti više od 200 milijuna kuna za projekte socijalnog poduzetništva i zaposliti najmanje 7000 osoba

9. Kreirati novu kartu regionalnih poticaja za poduzetnike

10. Podići prag za ulazak u sustav PDV-a na 300.000 kuna

11. Ukupan učinak smanjenja parafiskalnih nameta od najmanje 0,1 posto BDP-a godišnje

12. Izraditi kartu mogućih investicija u čitavoj Hrvatskoj, s popisom troškova ulaganja, potrebnih dozvola i mogućih poticaja

OBRAZOVANJE, ZNANOST I SPORT

1. Povećati proračunska sredstva za obrazovanje

2. Nastaviti kurikularnu reformu

3. Dogradnja postojećih i izgradnja novih vrtića, besplatan vrtić za one s najnižim primanjima

4. Dogradnja i rekonstrukcija postojećih te izgradnja novih škola

5. Besplatan prijevoz za učenike iz obitelji lošijeg ekonomskog statusa

6. Nakon provedene kurikularne reforme svim učenicima osnovnih škola osigurati besplatne udžbenike i lakšu školsku torbu

7. Novi sustav napredovanja i nagrađivanja učitelja, nastavnika i sveučilišnih profesora i znanstvenika (dio plaće bit će fleksibilan)

8. Uspostaviti centre za rad s nadarenim učenicima

9. U vrtiće uvesti pomoćnike za djecu s teškoćama

10. Uvođenje dualnog obrazovanja: poslodavci zajedno s obrazovnim institucijama odlučuju koliko učenika upisati i za koja znanja i vještine ih osposobljavati

11. Organizirati inkubatore u kojima će se studenti različitih fakulteta povezivati, osmišljavati ideje i osnivati startupove

12. Sredstva za financiranje određenih programa prebaciti na sveučilišta

13. Napraviti reviziju Bolonjskog procesa

14. Osigurati besplatno studiranje svim redovitim studentima

15. Za stipendiranje studenata izdvojiti dodatnih 75 milijuna kuna godišnje

16. Besplatna prehrana, smještaj i prijevoz studentima u skladu s imovinskim cenzusom

17. Kroz četiri godine povećati broj asistenata/doktoranada u znanstveno-istraživačkim ustanovama na 1.000

18. Do kraja mandata podići proračunska izdvajanja za istraživanje i razvoj na 2 posto BDP-a

19. Kroz četiri godine za 100 posto povećati sredstva za programsko financiranje znanstveno-istraživačkih ustanova, a za 50 posto povećati sredstva za projektno kompetitivno financiranje istraživanja

20. Uspostaviti međunarodni INNOVA Think-tank

21. Osnovati državni fond za inovacije

22. Porezni poticaji za ulaganje u startup (30 posto odbitka od osnovice ako uspije, 60 posto ako ne uspije; prodaja vlasničkog udjela oslobođena poreza na kapitalnu dobit)

GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDA I RURALNI RAZVOJ

1. Donijeti novi Zakon o poljoprivrednom zemljištu (s ciljem boljeg definiranja stavljanja zemljišta u funkciju, izmjene kriterija bodovanja i osiguravanja pravednijeg načina dodjele, darivanja za mlade poduzetnike, kupovine poljoprivrednog zemljišta, kao i okrupnjavanja)

2. Sve raspoložive poljoprivredne površine (426.016 ha) staviti u funkciju poljoprivredne proizvodnje do kraja mandata

3. Izgraditi 40 sustava navodnjavanja na 50.000 ha poljoprivrednih površina

4. Povećati pašnjačke površine na 300.000 ha

5. Povećati bruto dodanu vrijednost u poljoprivredi s 40.500 na 61.500 kuna po poljoprivrednom gospodarstvu

6. Zaštititi 30 proizvoda u poljoprivredi nacionalnim i EU oznakama

7. Novim Zakonom o vinu podijeliti Hrvatsku na četiri umjesto dosadašnje tri regije

8. Donijeti novi Zakon o vodama, Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva i Zakon o vodnim uslugama

9. Donijeti novi Zakon o šumama, razminiranjem šuma i šumskog zemljišta povećati prihode za 75 milijuna kuna godišnje

10. Povećati broj zaposlenih u preradi drva i industriji namještaja za 30 posto

11. Prihode u akvakulturi povećati s 900 na 1,8 milijardi kuna godišnje, a broj zaposlenih povećati za 600 osoba

12. Povezati mala poljoprivredna gospodarstva kroz proizvođačke organizacije i poljoprivredne centre

13. Donijeti Zakon o poštenoj trgovačkoj praksi u lancu opskrbe hranom

14. Smanjiti PDV na repromaterijal u poljoprivrednoj proizvodnji

15. Osnovati AGRO banku, provesti reprogram postojećih dugova

16. Uvesti CRO karticu – turistički vaučer za poticanje domaćeg turističkog prometa

17. Smanjiti cijenu električne energije kućanstvima i industriji, uvesti sniženu stopu PDV-a na isporuku električne energije

18. Izgraditi hidroelektrane na rijekama na kojima postoji energetski potencijal

19. Tri energetska projekta za unaprjeđenje sigurnosti opskrbe naftom: skladištenje svih obveznih rezervi nafte u državnom vlasništvu unutar Hrvatske rekonstrukcijom/izgradnjom dodatnih spremnika; formiranje Adriatic Spot tržišta na Janafovom Terminalu Omišalj; izgradnja dodatnog skladišta nafte na Janafovom Terminalu Omišalj

20. Tri energetska projekta za unaprjeđenje sigurnosti opskrbe plinom: izgradnja Jadransko-jonskog plinovoda; izgradnja LNG terminala na Krku (u prvoj fazi plutajući terminal); izgradnja vršnog podzemnog skladišta plina u Grubišnom Polju

21. Izgraditi 11 novih centara za gospodarenje otpadom uz korištenje 3,8 milijardi kuna iz EU fondova

22. Dovršiti izgradnju autocestovne mreže te izgraditi obilaznice velikih gradova i poveznice regionalnih pravaca na autoceste (uključujući Pelješki most i autocestu do Dubrovnika)

23. Izgraditi željezničku infrastrukturu, počevši od koridora 5b (Mađarska-Botovo-Zagreb–Rijeka) i Paneuropski prometni koridor X (Slovenija-Hrvatska-Srbija)

24. Dovršiti izgradnju infrastrukture i suprastrukture riječnih luka Osijek, Vukovar, Sisak, Slavonski Brod te morskih luka Rijeka, Ploče, Zadar, Šibenik

25. Izgraditi i urediti plovne putova rijeka Drave, Dunava i Save

26. Rekonstruirati i dograditi Zračnu luku Split te druge zračne luke, osobito na otocima, u cilju povećanja pristupačnosti i dostupnosti turističkih usluga

27. Štititi domaće proizvode uvođenjem pojačanih kontrola uvoznih proizvoda loše kvalitete i provođenjem aktivne protudampinške politike.

28. HGK će sastaviti katalog domaćih proizvođača i dobavljača koji će se koristiti pri sastavljanju natječaja za javnu nabavu

KREIRANJE RADNIH MJESTA I ZAPOŠLJAVANJE

1. Stvaranje 180.000 novih radnih mjesta do kraja mandata, povećanje stope zaposlenosti s 60 na 68 posto

2. Spustiti stopu nezaposlenosti na 8,5 posto do 2020.

3. U HZZ uvesti posebne savjetnike za poslodavce

4. Uvesti “IN-WORK” naknade, koje će omogućiti zadržavanje naknade ili mirovine uz plaću ovisno o ostvarenoj visini dohotka

5. Definirati različite minimalne plaće za različite poslove

6. Osloboditi poslodavce doprinosa za zapošljavanje osoba mlađih od 35 godina

7. Stipendirati najmanje 8000 učenika u deficitarnim zanimanjima

8. Iz EU sredstava osigurati povoljne kredite za samozapošljavanje mladih, u iznosu do 350.000 kuna za pokretanje vlastitog posla

9. Povećati iznos mjere samozapošljavanja na 30.000 kuna

DEMOGRAFSKA OBNOVA, OBITELJ I MLADI

1. Osigurati punu plaću i za drugih šest mjeseci roditeljskog dopusta

2. Uvesti jednokratnu naknadu od 7500 kuna za svako novorođeno dijete

3. Donijeti zakon o pravima i statusu roditelja – odgojitelja u obiteljima s četvero i više djece.

4. Uvođenje jedinstvene dječje naknade i isključivanje doplatka za djecu iz sustava poreza na dohodak

5. Poticana stanogradnja: ponovo staviti u provedbu Zakon o subvencioniranju kamate na stambene kredite koji će se proširiti i na kredite za gradnju kuća, za svako dijete u obitelji produljiti rok sufinanciranja kamate za dodatne dvije godine

6. Osnovati alimentacijski fond za djecu

7. Iseljenim Hrvatima omogućiti dopisno glasanje na izborima

JAVNA UPRAVA, PRAVNA SIGURNOST I BORBA PROTIV KORUPCIJE

1. Pratiti rezultate rada zaposlenike javne uprave u svrhu uvođenja sustava nagrađivanja

2.. Stvoriti jedinstveno upravno mjesto na kojem će građani moći ostvariti svu potrebnu komunikaciju s državom

3. Rasteretiti Vrhovni sud izmjenama Zakona o parničnom postupku i Ovršnog zakona

4. Manje sudaca na prekršajnim sudovima, a više za građanske parnice

5. Uvesti sudsku kontrolu državnog odvjetnika nakon odbacivanja kaznene prijave

6. Osnovati Visoki kazneni sud, kojem će se pripojiti Visoki prekršajni sud

7. Na jedinice lokalne i regionalne samouprave prenijeti ovlasti upravljanja nekretninama u vlasništvu države, posebno poljoprivrednog zemljišta

8. Do 2020. u svako kućanstvo uvesti brzi širokopojasni internet

9. Cjelovite e-usluge do 2020. godine (uključujući e-glasovanje, kao i svaki drugi oblik interakcije građana s državom)

10. Iz nastavka privatizacije isključiti strateška društva tj. društva koja upravljaju strateški važnim resursima (vode, šume, autoceste, HEP)

JAVNE FINANCIJE I MONETARNA POLITIKA

1. Uvesti fiskalno pravilo u Ustav

2. Rast BDP-a od 5 posto do kraja mandata

3. Do 2020. ostvariti uravnotežen proračun opće države i smanjiti udio javnog duga u BDP-u za više od 10 postotnih bodova

4. Do kraja mandata vratiti kreditni rejting na razinu investicijskog

5. Smanjiti stopu poreza na dobit na 18 posto, odnosno na 12 posto za sve koji godišnje ostvaruju manje od 3 milijuna kuna prihoda

6. Povećati neoporezivi dio dohotka na 3750 kuna, smanjiti najveću stopu poreza na dohodak na 36 posto i primjenjivati je na plaće veće od 20.000 kuna. Postojeći porez na dohodak od kamata te porez na promet nekretnina u potpunosti prepustiti lokalnim i regionalnim jedinicama. Smanjiti porez na promet nekretnina na 4 posto.

7. U drugoj godini mandata smanjiti opću stopu PDV-a na 24 posto, a u zadnjoj na 23 posto

8. Svim blokiranim građanima otpisati dug prema državi do iznosa glavnice duga u visini jedne prosječne plaće uvećano za sve kamate

9. Uvesti moratorij na ovrhe građana dužnika RBA-a zadruga dok se sudski ne riješi problem ilegalnog poslovanja i ilegalne promjene kreditnih uvjeta

10. Izmjenama Ovršnog zakona izuzeti mogućnost ovrhe nad jedinom nekretninom i povećati dio plaće koji se izuzima iz ovrhe

RAVNOMJERAN RAZVOJ SVIH KRAJEVA HRVATSKE

1. Prenijeti dio poslova iz djelokruga državne uprave na lokalnu i regionalnu samoupravu

2. Neefikasne lokalne jedinice (općine) pripajat će se drugoj jedinici lokalne samouprave

3. Povećati broj europskih statističkih regija (tzv. NUTS 2) za narednu financijsku perspektivu od 2020. godine

4. Izmijeniti indeks razvijenosti kako bi manje razvijeni krajevi mogli dobiti veće poticaje

ZAŠTITA SOCIJALNO NAJUGROŽENIJIH, ZDRAVSTVO, SOLIDARNOST I PARTNERSTVA

1. Standardizirati kriterije za dodjelu socijalnih naknada i uvesti imovinski cenzus. Uspostaviti jedinstven centar za socijalne naknade iz svih izvora

2. Odrediti minimum sredstava koji će biti zajamčen svakom građaninu Hrvatske

3. Uvesti e-platformu za brzo, timsko i multidisciplinarno rješavanje socijalnih slučajeva

4. Osnovati mobilne timove stručnjaka koji će korisnicima pružati socijalne usluge u njihovim domovima

5. Otvoriti 2000 radnih mjesta uklanjanjem birokratskih prepreka za ulaganja privatnog sektora u pružanje socijalnih usluga

6. Državne stanove staviti u funkciju socijalno ugroženih obitelji i beskućnika, ali i mladih obitelji s djecom. Dodijeliti državne stanove na korištenje domovima za nezbrinutu djecu kako bi se osigurao zajednički stambeni prostor djeci iznad 18 godina koja ih moraju napustiti

7. Uvesti inkluzivni dodatak za osobe s invaliditetom

8. Povećati naknade udomiteljima za 30 posto

9. Ukidanje lista čekanja za hitne zdravstvene preglede i najduže 6 mjeseci čekanja za preglede koji nisu hitni

10. Informatizirati cijeli sustav naručivanja na zdravstvene preglede kako bi se stekao uvid i omogućio red na listama čekanja

11. Osnovati Institut za djecu i izgraditi novu dječju bolnicu

12. Palijativna skrb bit će besplatna i dostupna 24 sata dnevno

13. Povećati broj liječnika u primarnoj zdravstvenoj zaštiti (do 1500 osiguranika po jednom timu, umjesto sadašnjih 2000)

14. Financijski stimulirati zdravstvene radnike kako bi se spriječio odlazak u inozemstvo (subvencionirani stambeni krediti, potpore za rad u manje razvijenim područjima, dodatna zarada za najstručnije)

15. Tijekom četiri godine mandata povećati sve mirovine za 5 posto

16. Svima koji žele ostaviti mogućnost ostanka na tržištu rada nakon 65. godine života

17. Osiguranicima II. mirovinskog stupa najranije dvije godine prije odlaska u mirovinu omogućiti jednokratno povlačenje do 10 posto sredstava, bez oporezivanja

18. Povećati izdvajanja u II. stup s 5 na 6 posto, a smanjiti u I. stup s 15 na 15 posto

19. Uspostaviti nacionalnu mirovinu za osobe koje nisu sposobne same privređivati i raditi

20. Izmjenom Programskog ugovora između HRT-a i Vlade RH povećati zastupljenost tema važnih za nacionalne manjine na HRT-u

BOGATSTVO HRVATSKOG DRUŠTVA U EUROPI

1. Donošenje Jedinstvenog zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji. Sva prava objediniti na jednom mjestu

2. Vukovar proglasiti područjem od posebnog pijeteta prema žrtvama

3. Razviti digitalni Registar kulturnih dobara

4. Snimat će se više filmova na temu Domovinskog rata

5. Donijeti Medijsku strategiju u čiju će izradu biti uključena javnost i novinarska struka

6. Smanjiti RTV pretplatu

NACIONALNA SIGURNOST I OBRANA

1. Formiranje sustava domovinske sigurnosti

EUROPSKA HRVATSKA I VANJSKA POLITIKA

/

Facebook
Twitter
Live blog
Dezinformacije o koronavirusu

Uočili ste objavu na društvenim mrežama i želite da provjerimo je li točna? Želite nas upozoriti na netočnu ili manipulativnu izjavu političara? Imate prijedloge, pohvale ili kritike? Pišite nam na [email protected] ili nas kontaktirajte putem Twittera ili Facebooka.